Właściwość terytorialnaTeren właściwości Sadu Rejonowego w Ełku obejmuje obszar Gminy Miasta Ełk oraz Gmin Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku(Dz.U.97, nr 133, poz. 882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości, ułamkowej części nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.